Dades identificatives
Cafés Moreno SL és una empresa amb domicili social al c / Joan Miró, 18-20 Pol.Ind. El Sot i registrada al Registre mercantil de Barcelona amb CIF B60602018, inscrita al Registre en el Tom 28.331, foli 145, full B-132.897. Lluís Moreno Moya (NIF 38136267j) és el titular de la present pàgina web, operant sota la denominació comercial "cafèsmoreno" d'ara endavant Cafesmoreno.net estipula les següents condicions generals:

I. Protecció de dades de caràcter personal
A Cafesmoreno.net ens preocupem per la confidencialitat de les dades aportades pels clients. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Cafesmoreno.net, informa que quants dades personals li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota responsabilitat de Cafesmoreno.net. La finalitat d'aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès per als clients. Cafesmoreno.net garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades. D'aquesta manera, es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni cedida a tercers. Els clients de Cafesmoreno.net, podran en tot moment exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se per correu electrònic a info@Cafesmoreno.net.

II. Publicitat dels nostres productes
El disseny gràfic i grandària dels embalatges i paquets dels productes mostrats en els aparadors de nostre comerç electrònic són merament informatiu, visual, i no tenen perquè coincidir, necessàriament, amb el disseny gràfic i mida dels productes dels articles a la venda . aquests poden canviar el seu disseny, a fi d'adequar-les als continguts definitius de les noves edicions i actualitzacions del nostre web. Cafesmoreno.net no es fa responsable d'aquests canvis en el disseny gràfic de la publicitat i de les possibles confusions i / o perjudicis que els mateixos puguin ocasionar en algun client.

III. Drets de Cafesmoreno.net
Monitorització
Cafesmoreno.net es reserva el dret (sense assumir l'obligació) de monitoritzar comunicacions que es produeixin en la seva web. Si Cafesmoreno.net determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició d'ús o comunicació és inadequada, Cafesmoreno.net pot cancel lar o restringir l'accés a aquest usuari o al material qüestionable, sense més responsabilitats per les parts implicades.
Modificacions del servei
Cafesmoreno.net es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seva web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i / o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per a cap de les parts .
Cancel.lació del contracte
Cafesmoreno.net, al seu propi criteri i amb avís o sense, pot:
a) suspendre o limitar l'ús de Cafesmoreno.net a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.
b) eliminar qualsevol del contingut que cregui oportú dels servidors i directoris de Cafesmoreno.net
c) Prohibir l'ús dels serveis de Cafesmoreno.net
Comunicacions enviades pels usuaris
Cafesmoreno.net es reserva el dret d'usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris en: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos, per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que puguin considerar aquestes comunicacions confidencials.
Política d'enllaços
Cafesmoreno.net no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en aquestes pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que es consideri oportú o que un òrgan competent declari la il · licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquen serien immediatament retirats.
Limitació de responsabilitats
Cafesmoreno.net exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de Cafesmoreno.net, així com al mal ús de la pàgina dels seus continguts i / o humor o l'existència d'algun tipus d'error tipogràfic, que encara que aliè en tot moment a la voluntat de Cafesmoreno.net, es procedirà a la seva correcció.

E-mail: info@Cafesmoreno.net